Chiến lược hình ảnh

Dựa trên Chiến lược hình ảnh thương hiệu, Bond cung cấp dịch vụ về hình ảnh toàn diện theo Marketing Mix

Product – Place – Promotion – Price

Product

Place

Promotion

Price