MVV GROUP

Clients Pharma Product

Trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và dám nghĩ khác, Media Ventures Vietnam là một tập đoàn bao gồm các công ty hàng đầu về truyền thông và sáng tạo bao gồm: Bond Vietnam, Blue C, Mibrand, Sage Brand & Communication Academy, DigiPencial, MVV Technology, SNP MVV và MVV Coaching.

MVV GROUP